POLITIKA VRAĆANJA

Procedura za reklamacije i povrat novca

Kupac ima pravo da jednostrano raskine ugovor o kupovini iz bilo kog razloga u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. Jedini uslovi su da roba nije korišćena, da je originalno zapakovana i vraćena u pakovanju u kojem je isporučena, zajedno sa fiskalnim računom i zapisnikom koji dobijate uz svaku pošiljku.

Sword Srbija je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na kupca. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na kupca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Prodavac odgovara za nesaobraznost robe u roku od 1 godine.

Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom, uključujući i propuste prilikom montiranja rezervnog dela. Pravo na saobraznost kupac gubi u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda, kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane prodavca ili proizvođača.

Ukoliko želite da podnesete zahtev za reklamaciju, to možete učiniti pozivom na broj telefona 069 / 4 00 00 56. Zahtev za reklamaciju podnosite isključivo u slučaju mehaničkog/fizičkog oštećenja (nesaobraznosti) proizvoda. Ukoliko vam je isporučena pogrešna roba koju niste poručili, molimo vas da nas kontaktirate.

Vaš zahtev za reklamaciju biće razmotren u najkraćem mogućem roku, a odgovor ćete dobiti pisanim ili elektronskim putem, najkasnije u roku od 8 dana od dana podnošenja zahteva. Odgovor na reklamaciju sadržaće odluku da li se reklamacija uvažava ili ne, obrazloženje, konkretan predlog i rok za rešavanje. Rok za rešavanje ne može biti duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

Troškovi slanja prilikom vraćanja robe zavise od veličine i mase paketa koji kupac vraća prema cenovniku kurirske službe. Trošak transporta prilikom povrata ili zamene robe snosi Sword Srbija.

Reklamacija oštećenog paketa

Ukoliko vam je pošiljka stigla oštećena, potrebno je da odmah od kurira zatražite da napravi reklamacioni zapisnik. Na osnovu njega ostvarujete pravo na refundaciju štete od strane kurirske službe. Ako je paket fizički oštećen, pred kurirom ga otvorite i slikajte kako biste imali nepobitan dokaz o oštećenju robe. U slučaju da se kurir protivi, pozovite nas, a mi ćemo odmah kontaktirati centralu kurirske službe. Nakon što utvrdite da je roba oštećena, neophodno je da vam kurir popuni i ostavi zapisnik o oštećenju robe, jer je zapisnik jedini validan dokument pomoću koga možemo potraživati refundaciju novca za oštećenu robu. Sva roba koja izlazi iz našeg magacina uredno je i propisno spakovana u odgovarajuće pakete, a paketi su obeleženi odgovarajućim nalepnicama kako bi se sa paketima pravilno rukovalo u centrima kurirskih službi.

Povrat novca

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini, bez navođenja razloga i dodatnih troškova. Prilikom povraćaja kupljenih proizvoda neophodno je vratiti ih u ispravnom i nekorišćenom stanju, sa fiskalnim računom i obrascem za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu koji možete preuzeti ovde, uredno popunjenim. Direktne troškove vraćanja robe u tom slučaju snosi kupac. U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane kupca, Sword Srbija će po prijemu vraćene robe, a nakon konstatacije komisije da je roba vraćena u nekorišćenom stanju i bez oštećenja, bez odlaganja izvršiti povrat sredstava kupcu.

U slučaju da se radi povrat novca usled uvažene reklamacije u garantnom roku i/ili raskida ugovora od strane kupca u propisanom roku, potrebno je da nam kupac dostavi broj svog tekućeg računa u banci ili pošti, i sredstva ćemo vratiti na njegov račun.